Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 09:06

Με τηλεδιάσκεψη η 12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και η 27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου για τη λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου.

2. Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας των μαθητευομένων στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.

3. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5054010.

4. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων (καταστροφής) που βρίσκονται σε ακινησία.

 

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και από ώρα 13:00 έως 14:30, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 27η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για Προμήθεια ειδών υγιεινής ( αντισηπτικά) για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση των ηλεκτροδίων των δοσομετρικών αντλιών του αυτόματου συστήματος χλωρίωσης των κολυμβητικών δεξαμενών» του κολυμβητηρίου «Ν. Πέρκιζας».

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών».

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την καταβολή αποζημίωσης δικηγόρου στα πλαίσια σύμβασης εντολής – εργολαβικού δίκης.

7. Απόδοση λογαριασμού για ΚΤΕΟ.

8. Απόδοση λογαριασμού 900,00 € για την πληρωμή της επιμόρφωσης των οδηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου του Δήμου και την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας.

9. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα LIFE+.

10. Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν4412/2016( 147) για την «Προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Χαλανδρίου προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» Προϋπολογισμός: 135.000+ΦΠΑ24% (167.400 EURO).

11. Έγκριση της προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν4412/2016( 147) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του Χαλανδρίου προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» Προϋπολογισμός: 65.900+ΦΠΑ24% = 81.716,00 euro.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών τεχνικών έργων, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΛΑΚΟΥΒΕΣ 2020», Α.Μ. 6/2020.

13. Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στο Αθλητικό Κέντρο Π. Παπαγιαννόπουλος, Α.Μ. 14/2020.

14. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αγωγής αναγνώρισης κυριότητας του Δήμου Χαλανδρίου και διόρθωσης πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό γραφείο Χαλανδρίου ακινήτου με ΚΑΕΚ 05147 1320001 που περικλείεται από τις οδούς Λ. Πεντέλης – Ιωαννίνων – Ελικώνος – Αχαΐας και στεγάζει το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Χαλανδρίου.

15. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (31ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ1351/2018 προσφυγής της Α. Γ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για τέλη ταφής).

16. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ11825/2017 προσφυγής του Γ. Γ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για τέλη ταφής).

17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Ιωάννα Κ. Διαμαντή (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32279) όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο Τμήμα – Μονομελές) κατά την εκδίκαση της με αριθμό εισαγωγής ΠΡ10543/2017 προσφυγής της Υ.Γ.Ε.Ο. Α.Ε. κατά του Δήμου Χαλανδρίου (κατά χρηματικού καταλόγου για πρόστιμο για παράνομη τοποθέτηση επιγραφών).

18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου με ΑΜΔΣΑ 18656, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου κατά την εκδίκαση της από 7/3/2019 με ΓΑΚ 1941/2019 και ΕΑΚ 20/2019 αγωγή των 120 υπαλλήλων κατά του Δήμου Χαλανδρίου (επιδόματα).

19. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, α) για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 2-2-2017 και με Αρ. Εισαγωγής: ΠΡ981/2-2-2017 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) να συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων / υπομνήματος (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για δημοτικό φόρο και πρόστιμα).

20. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, α) για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 2-2-2017 και με Αρ. Εισαγωγής: ΠΡ982/2-2-2017 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) να συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων / υπομνήματος (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για ΤΑΠ και πρόστιμα).

21. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, α) για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 15-5-2017 και με Αρ. Εισαγωγής: ΠΡ4848/15-5-2017 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Χαλανδρίου και β) να συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων / υπομνήματος (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για δημοτικό φόρο και πρόστιμα).

22. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Κ. Δημητράκη (ΑΜ/ΔΣΑ: 31361), κάτοικο Αθηνών, Πλατεία Ομονοίας 12, να μεριμνήσει για τη συλλογή στοιχείων και εγγράφων και για τη νομολογιακή έρευνα των ζητημάτων, καθώς και να συνεπικουρήσει τη Διοίκηση στη σύνταξη απόψεων / υπομνήματος επί των πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αναπτύσσονται στους από 17-06-2020 με Αρ. Εισαγωγής: ΠΛ369/17-06-2020 πρόσθετους λόγους επί της από 24/08/2017 και με αρ. εισ. ΑΚ8708/2017 ασκηθείσας ενώπιον του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ανακοπής της ανωτέρω εταιρείας, που έχει προσδιοριστεί κατά τη δικάσιμο της 07ης Ιουλίου 2020 (κατά ατομικών ειδοποιήσεων για δημοτικά τέλη καθαριότητας για τα έτη 2011 – 2013).

23. Έγκριση της υπ΄ αρ. 542/2020 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, (με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169) να εκπροσωπήσει τον Δήμο Χαλανδρίου ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της από 18/06/2020 με ΓΑΚ 35234/2020 και ΕΑΚ 3790/2020 αίτηση προσωρινής διαταγής τεσσάρων συμβασιούχων κατά του Δήμου Χαλανδρίου).

 


X

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αναδημοσιεύσετε ένα άρθρο παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@myxalandri.gr

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.