Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 14:13

Ενημέρωση για το Πράσινο Βαν του “THE GREEN CITY” στις γειτονιές της Αττικής. Του Χάρη Κουγιουμτζόπουλου

Διαβάζουμε ότι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Αμπατζόγλου συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη του Βόρειου Τομέα της Αττικής κα Λουκία Κεφαλογιάννη προκειμένου να ενημερωθεί για το Πρόγραμμα THE GREEN CITY, την υπηρεσία του μεταφερόμενου «Πράσινου βαν» ανακύκλωσης το οποίο διατίθεται και στους 66 Δήμους από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ.

Οι κατηγορίες ανακύκλωσης που θα εξυπηρετεί το Πρόγραμμα THE GREEN CITY, μέσω του ειδικού Βαν το οποίο θα επισκέπτεται περιοδικά όλες τις γειτονιές της Περιφέρειας, είναι χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, μεταλλικά αντικείμενα, αλουμίνιο βρώσιμα έλαια και λίπη & λοιπά υλικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αντιπεριφερειάρχη.

Ο δήμος μας όπως και οι περισσότεροι δήμοι στην Αττική βρίσκονται πολύ πίσω στο θέμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και στην διαχείριση. Με στόχο το 90% βρισκόμαστε μεταξύ 10 και 20%.

Ο βασικός στόχος δεν είναι η ανακύκλωση, αλλά ουσιαστικά η μείωση των απορριμμάτων που οδηγείται στον ΧΥΤΑ. Γι' αυτό προβλέπεται τέλος ταφής ως πρόστιμο. Οσο περισσότερα σκουπίδια πηγαίνουν οι δήμοι στον ΧΥΤΑ τόσο περισσότερο τέλος πληρώνουν και κατ' επέκταση οι δημότες αφού αυτό περνάει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του νόμου 4819/2021 και το άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβλήθηκε τέλος ταφής:

Παρ 2. Το τέλος ταφής (δηλαδή για τα απόβλητα που δεν ανακυκλώνονται) ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Η ανακύκλωση δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του νόμου 4819/21

Ιεράρχηση των αποβλήτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) η ανακύκλωση βρίσκεται στη τρίτη θέση των δράσεων που πρέπει να αναπτυχθούν στην διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων.

1. Στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα:
α) πρόληψη,
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
γ) ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και
ε) διάθεση.

Αυτό σημαίνει ότι βασικά πρέπει να προλαμβάνουμε στην κατανάλωση έτσι ώστε να μην αγοράζουμε προϊόντα που θα δημιουργήσουν σύντομα απόβλητα όπως πλαστικά υλικά συσκευασίας. Να μην παίρνουμε σακούλες από το Super Market αλλά να παίρνουμε δικές μας πολλών χρήσεων από το σπίτι. Η οικιακή κομποστοποίηση είναι άλλο ένα μέτρο. Να μην πετάμε τα φρούτα και τα λαχανικά στους κάδους, αλλά να τα χρησιμοποιούμε για εδαφοβελτιωτικό.

Επόμενη δράση είναι η επανάχρηση. Επιδιόρθωση και αναβάθμιση των αγαθών που ήδη διαθέτουμε και εξάντληση των δυνατοτήτων να μην γίνουν σκουπίδια.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να επιτευχθούν τέτοιο στόχοι είναι η εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω». Ο κάθε πολίτης να έχει κίνητρο να μειώσει τα σκουπίδια του.

Ο νόμος 4819/21 Ά και συγκεκριμένα το άρθρο 37 προβλέπει θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

1. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.

Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74) μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων.

Προς τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, επιλέγεται η εφαρμογή του συστήματος της παρούσας και καθορίζονται, πέραν των συντελεστών του άρθρου 1 του ν. 25/1975

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα βιολογικά απόβλητα.

Και αφού εξαντλήσουμε τις δύο προηγούμενες φάσεις τότες διαλέγουμε τα ανακυκλώσιμα και τα συλλέγουμε ξεχωριστά σε ξεχωριστό ρεύμα όπως λέγεται.

Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί το Άρθρο 18 του νόμου 4819/21 που προβλέπει την Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών

1. Για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και ιδίως της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης: α) οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μεμονωμένα ή από κοινού και, β) οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύνανται να δημιουργούν Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Ως ΚΔΕΥ ορίζεται χώρος, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα και για την κατασκευή και λειτουργία του οποίου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Τα ΚΔΕΥ χωροθετούνται σε περιοχές:
α) γενικής κατοικίας κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και του π.δ. 23.2.1987 (Δ’ 166) και,
β) πολεοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 και του π.δ. 23.2.1987.

2. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, για τους
σκοπούς της παρ. 1, μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο- πλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλω- στοϋφαντουργικά είδη. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και του διοικητικού συμ- βουλίου των ΦοΔΣΑ, κατά περίπτωση, καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των μεταχειρισμένων αντικειμένων.

3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το τέλος του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειμένου να εξυπηρετούνται Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών.

Χάρης Κουγιουμτζόπουλος
Δημοσιογράφος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.