Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 03:19

Στα χέρια των δημάρχων η επαναλειτουργία των παιδικών χαρών

Στην ευχέρεια των Δήμων, ορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών την επαναλειτουργία για τις παιδικές χαρές, αρκεί να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο υπ. αριθ. 34369/3.6.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (αρ. εγκυκλίου 176), με θέμα «Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»:

Στο πνεύμα των διατάξεων της από 1η.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τις ρυθμίσεις της κοινής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/05-05-2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24343/10-4-2020 (Β'/1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31-05-2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β' 1699), ανεστάλη η λειτουργία των παιδικών χαρών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Η επαναλειτουργία των εν θέματι παιδικών χαρών προϋποθέτει την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και την πιστοποίησή τους, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. και σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν.

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται ο οικείος Ο.Τ.Α.


X

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αναδημοσιεύσετε ένα άρθρο παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@myxalandri.gr

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.